วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เลขที่ 74 ถนนขุนช้าง ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์
(035) 522101 ต่อ 107 โทรสาร (035) 523807

รายชื่อสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกอาชีพ/ฝึกงาน

กิจกรรม

ประกาศ