การวิจัยการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า พิมพ์
เขียนโดย นายชลิตร์ มณีสุวรรณ   

การวิจัยเรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย นายชลิตร์  มณีสุวรรณ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ

บทคัดย่อ
          การวิจัยครั้งนี้มี  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2546  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน   วิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า 3104-2008  ด้วยชุดการสอนที่สร้างขึ้น    เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า  3104-2008 ระหว่างนักศึกษาที่เรียนด้วยชุดการสอนที่สร้างขึ้น กับนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบบรรยาย    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 จำนวน 30 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า 3104-2008 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ให้กลุ่มที่ 1 จำนวน 16 คน  เรียนด้วยชุดการสอนที่สร้างขึ้น  และกลุ่มที่ 2 จำนวน 14  คน  เรียนด้วยวิธีการสอนแบบบรรยาย   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ชุดการสอนวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า ซึ่งประกอบไปด้วยคู่มือครู คู่มือนักศึกษา ใบเนื้อหา สื่อคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นชุดโปรแกรมพรีเซ็นเตชั่นเพาเวอร์พอยต์ แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เอกสารประกอบการสอน แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดการสอน  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน  และทดสอบสมมติฐานด้วย  t-test
         ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่เรียนด้วยชุดการสอนที่สร้างขึ้น      มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 78.01/76.56  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ร้อยละ 75/75 นักศึกษาที่เรียนด้วยชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้      และนักศึกษาที่เรียนด้วยชุดการสอนที่สร้างขึ้น      มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบบรรยาย  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01  และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ปกชุดการสอนรายวิชา
บทคัดย่อกิตติกรรมประกาศสารบัญ
ชุดการสอนรายวิชา
ชุดการสอนที่1


วิจัย
ปกรายงานการวิจัย
บทคัดย่อ สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
รายนามที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามงานวิจัย
รูปหน้าแผนก
รูปหน้าวิทยาลัย
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ