รายงาน การใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา ประมาณราคางานโครงสร้าง รหัสวิชา 2106-2004 พิมพ์

รายงาน การใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา ประมาณราคางานโครงสร้าง รหัสวิชา 2106-2004 หลักสูตณประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ชื่อผู้วิจัย นายกิจจา จำปาเงิน หน่วยงาน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560

            รายงาน การใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา ประมาณราคางานโครงสร้าง รหัสวิชา 2106–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา ประมาณราคางานโครงสร้าง รหัสวิชา 2106-2004  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา ประมาณราคางานโครงสร้าง รหัสวิชา 2106–2004  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียน วิชา ประมาณราคางานโครงสร้าง รหัสวิชา 2106-2004 ด้วยการใช้เอกสารประกอบการสอน

       1. บทคัดย่อ

       2. หน่วยที่ 1 หลักของการประมาณราคา