แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี พิมพ์

งานวิจัย แนวทางพัฒนาทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ชื่อผู้วิจัย นายวิสิทธิ์ ภูแป้ง  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

       การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรบุคคลวิทยาลัย เทคนิคสุพรรณบุรี 2) เพื่อศึกษาปัญหาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 3) เพื่อศึกษาและนำเสนอแนวทางพัฒนาทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยใช้กรอบแนวคิดในการวิจัยจากการสังเคราะห์ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใน 3 ด้าน ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษาต่อ และการพัฒนาตนเอง วิธีดำเนินการวิจัยใช้แนวทางการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม จากบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จำนวน 124 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม และด้านการพัฒนาตนเอง 2) ปัญหาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับปัญหาจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการฝึกอบรม มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ด้านการพัฒนาตนเอง มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการศึกษาต่อมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และ 3) แนวทางพัฒนาทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี มีดังนี้ ด้านการฝึกอบรม ได้แก่ การสำรวจความต้องการและความจำเป็นของบุคลากร การวางแผนการอบรมอย่างเป็นระบบ การทบทวนแผนการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปีเพื่อขอจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ การฝึกอบรมควรเน้นการปฏิบัติจริง และควรติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ด้านการศึกษาต่อ ได้แก่ การส่งเสริมให้บุคลากรได้ไปศึกษาต่อนอกเวลาทำงานหรือใช้เวลาบางส่วนของการทำงาน จัดสรรทุนการศึกษาแก่บุคลากรอย่างเพียงพอและทั่วถึง การชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อหรือการขอทุนการศึกษา ด้านการพัฒนาตนเอง ได้แก่ มีระบบและมาตรการจูงใจเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้มีการศึกษาดูงานเพื่อนำส่วนที่ดีจากหน่วยงานหรือสถานศึกษาอื่นมาปรับปรุงพัฒนาตนเอง 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรบุคคลวิทยาลัย เทคนิคสุพรรณบุรี 2) เพื่อศึกษาปัญหาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 3) เพื่อศึกษาและนำเสนอแนวทางพัฒนาทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยใช้กรอบแนวคิดในการวิจัยจากการสังเคราะห์ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใน 3 ด้าน ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษาต่อ และการพัฒนาตนเอง วิธีดำเนินการวิจัยใช้แนวทางการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม จากบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จำนวน 124 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

          ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม และด้านการพัฒนาตนเอง 2) ปัญหาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับปัญหาจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการฝึกอบรม มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ด้านการพัฒนาตนเอง มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการศึกษาต่อมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และ 3) แนวทางพัฒนาทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี มีดังนี้ ด้านการฝึกอบรม ได้แก่ การสำรวจความต้องการและความจำเป็นของบุคลากร การวางแผนการอบรมอย่างเป็นระบบ การทบทวนแผนการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปีเพื่อขอจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ การฝึกอบรมควรเน้นการปฏิบัติจริง และควรติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ด้านการศึกษาต่อ ได้แก่ การส่งเสริมให้บุคลากรได้ไปศึกษาต่อนอกเวลาทำงานหรือใช้เวลาบางส่วนของการทำงาน จัดสรรทุนการศึกษาแก่บุคลากรอย่างเพียงพอและทั่วถึง การชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อหรือการขอทุนการศึกษา ด้านการพัฒนาตนเอง ได้แก่ มีระบบและมาตรการจูงใจเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้มีการศึกษาดูงานเพื่อนำส่วนที่ดีจากหน่วยงานหรือสถานศึกษาอื่นมาปรับปรุงพัฒนาตนเอง