เอกสารประกอบการเรียน วิชา เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105-2004 พิมพ์

เอกสารประกอบการเรียน วิชา เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำโดย นางสาวปาริฉัตร์ สุขเจริญ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

    การจัดการเรียนสอนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนานอกเหนือความรู้จากเนื้อหาแล้ว ยังต้องการพัฒนาความคิดความสามารถทางสมอง ทักษะการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงได้เรียบเรียงเอกสารประกอบการเรียนขึ้นมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เป็นสาระสำคัญเหมาะสมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และพัฒนาความสามารถของนักเรียน โดยมีการวิเคราะห์คาอธิบายรายวิชาแบ่งเนื้อหาออกเป็น 13 หน่วยการเรียนรู้ โดยในแต่ละหน่วยมีการจัดทำใบเนื้อหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ พร้อมใบงานทดลองภาคปฏิบัติ ทำการวัดและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของการเรียนการสอน


       1. ปก คำนำ

       2. รายละเอียดของหลักสูตรรายวิชา

       3. หน่วยที่ 1  พื้นฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

       4. แบบฝึกหัด หน่วยที่  1

       5. บรรณานุกรม