เอกสารประกอบการเรียน วิชา เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2002 พิมพ์

เอกสารประกอบการเรียน วิชา เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2002 จัดทำโดย นายมานพ เสาะแสวง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

         เอกสารประกอบการเรียนวิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2002 กับนักศึกษา ครูผู้สอน และผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้

      ได้นำโปรแกรม Autodesk Inventor 2017 มาใช้ประกอบ การเรียนซึ่งได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 หน่วย คือความรู้เบื้องต้นการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Autodesk Inventor 2017 ช่วยเขียนแบบ การสร้างภาพสเกตซ์ 2 มิติ การสร้างภาพชิ้นส่วน 3 มิติ การสร้างภาพประกอบชิ้นส่วน การสร้างภาพแสดงการถอดประกอบชิ้นส่วน การสร้างแบบสั่งงาน การกำหนดขนาด และสัญลักษณ์ การพิมพ์แบบสั่งงานเอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนวิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2002

       ซึ่งเป็นวิชาในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นวิชาที่นักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมต้องเรียน


       1. ปกคำนำ และสารบัญ

       2. รายละเอียดรายวิชา

       3. หน่วยที่ 2  การใช้โปรแกรม  Autodesk Inventor 2017 ช่วยเขียนแบบ

       4. แบบฝึกหัด หน่วยที่  2

       5. ใบงาน หน่วยที่ 2 

       6. บรรณานุกรม