งานวิจัย ความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี พิมพ์
เขียนโดย นายจำนง พรหมแท่น   

งานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 

ชื่อเรื่อง       ความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ผู้ศึกษา      นายจำนง   พรหมแท่น

               นายมนัส    หงิมห่วง

               นายนิกูล    ภูสุภา

               นางอิงอร   แช่มประเสริฐ

แผนกวิชา    งานอาคารสถานที่

ปีการศึกษา  2558