เอกสารประกอบการสอน วิชาระบบสื่อสารเตือนภัย พิมพ์
เขียนโดย นายจำนง พรหมแท่น   

เอกสารประกอบการสอน วิชาระบบสื่อสารเตือนภัย รหัสวิชา 3104-2206 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2546 จัดทำโดย นายจำนง   พรหมแท่น ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

       เอกสารประกอบการสอนวิชานี้ ผู้เรียบเรียงมีความคิดว่าตำราที่ใช้ประกอบการสอนวิชานี้ยังมีน้อย ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบเอกสารเฉพาะของบริษัทและมาตรฐานของ วสท. ผู้เรียบเรียงจึงนำเนื้อหาที่ดี เหมาะสม มารวบรวมให้อยู่ในเล่มเดียวกันในเอกสารประกอบการสอนวิชานี้ ผู้เรียบเรียงได้แบ่งเนื้อหาความรู้ตามคำอธิบายรายวิชาออกเป็น 11 หน่วย    
       ทั้งนี้ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ รศ.ดร.กัลยาณี  จิตต์การุณย์ ,รศ.ดร.ธเนศ  ธนิตย์ธีรพันธ์ ภาควิชาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ,รศ.วิสุทธิ์  สุนทรกนกพงศ์ สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ,นายพิสิทธิ์  พัฒนาอนุสรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ,นายสมนึก  พุ่มขุน รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง และผู้ที่ให้ความรู้ช่วยเหลือในการจัดพิมพ์ด้วยดี ได้แก่ ครูชัยวัฒน์  สวนทอง ,คุณนิธินันท์  หวานมาก ,คุณกมลชนก รุจจนเวท  ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้  

 

ชื่อเรื่อง                    แรงจูงใจในการตัดสินใจเรียนวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา

                               แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ผู้ศึกษา                    นายจำนง พรหมแท่น ,นายมนัส หงิมห่วง ,นายนิกูล ภูสุภา

แผนกวิชา                 ช่างไฟฟ้า

ปีการศึกษา               2555

 

บทคัดย่อ

       การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการตัดสินใจเรียนวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยแบ่งเป็น 4 ด้านคือ ด้านอาชีพ ด้านพัฒนาตนเอง ด้านสังคม และด้านอื่นๆ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ระดับชั้น ปวส.1 จานวน 82 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จานวน 35 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลการศึกษาพบว่า

1. นักเรียน นักศึกษา มีแรงจูงใจในการตัดสินใจเรียนวิชาชีพ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านอาชีพ ด้านพัฒนาตนเอง ด้านสังคม และด้านอื่นๆอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันโดยรวม

2. นักเรียน นักศึกษา เมื่อจาแนกตามระดับชั้น สาขาวิชา และอาชีพของผู้ปกครองพบว่า มี แรงจูงใจในการตัดสินใจเรียนวิชาชีพอยู่ในระดับมากทุกกลุ่ม