เอกสารประกอบการเรียน วิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114 พิมพ์

เอกสารประกอบการเรียน วิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  จัดทำโดย นายอำนาจ   ชนพิทักษ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

           เอกสารประกอบการเรียน วิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114 ใช้ประกอบการสอนนักเรียนระดับชั้น ปวช. ชั้นปีที่ 3 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง เพื่อต้องการให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นกว่าเดิม เอกสารประกอบการเรียนฉบับนี้สำเร็จลงได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากผู้เกี่ยวข้องหลาย ๆ ฝ่าย ที่กรุณาให้ความคิดเห็น เสนอแนะ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องมาโดยตลอด
          ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 6 ท่าน ได้แก่ นายสมเจตน์ ม่วงเกษม ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ นายจรวย ไกรเพ็ชร ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี นายเพิ่ม บดีรัฐ ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายคมสันต์ ม่วงทิพย์ ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นายบุญสืบ โพธิ์ศรี ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และ ผศ.ธนิต บุญใส อาจารย์ประจำภาควิชาคณะครุศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่กรุณาให้คำแนะนำและตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากเอกสารเล่มนี้ ผู้เขียนขอมอบแด่บิดามารดาและครูอาจารย์ทุกท่าน ด้วยความเคารพยิ่ง 

ปก บทที่ 1
คำนำสารบัญ บทที่ 1
เนื้อหาบทที่ 1

ปก บทที่ 2
คำนำสารบัญ บทที่ 2
เนื้อหาบทที่ 2

ปก บทที่ 3
คำนำสารบัญ บทที่ 3
เนื้อหาบทที่ 3

ปก บทที่ 13
คำนำสารบัญ บทที่ 13
เนื้อหาบทที่ 13