งานวิจัยเรื่อง : ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2552 พิมพ์
เขียนโดย นายวิทูร กิจเครือ   

งานวิจัยเรื่อง :  ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  ปีการศึกษา 2552 โดย  :  นายวิทูร  กิจเครือ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ,  นายชลิตร์   มณีสุวรรณ,  นางสาวชนิดา  พลอยสุกใส

ชื่อ :  นายวิทูร  กิจเครือ,  นายชลิตร์   มณีสุวรรณ,  นางสาวชนิดา  พลอยสุกใส
งานวิจัยเรื่อง  :  ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  ปีการศึกษา 2552 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อคือ 1)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ  และเอกชน ที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ในองค์ประกอบ 5 ด้านคือ ด้านความรู้วิชาการและวิชาชีพ  ด้านทักษะวิชาชีพ  ด้านความรับผิดชอบ  ด้านมนุษยสัมพันธ์  ด้านวินัยในตนเอง  2)  เพื่อเปรียบเทียบความ       พึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)   3)  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของสถานประกอบการที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ  และเอกชน ที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ตามองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่สถานประกอบการที่รับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีเข้าฝึกงานและตอบแบบสอบถาม  จำนวน 205 แห่ง กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็น  เจ้าของกิจการหรือผู้จัดการหรือหัวหน้างานส่วนราชการ  หัวหน้าฝ่ายบุคคล  หัวหน้าหรือ          ผู้ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 235 คน  สถิติที่ใช้ สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เปรียบเทียบค่าความแตกต่าง  ใช้การทดสอบ        ค่าที (t-test)  และใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน ( F -test)
ผลการวิจัยพบว่า
 1)  พบว่าสถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อนักศึกษาฝึกงานของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยหน่วยงานของรัฐบาลมีความพึงพอใจต่อนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ด้านมนุษยสัมพันธ์เป็นลำดับแรก รองลงมาได้แก่ ด้านความมีวินัยในตนเอง   ด้านความรับผิดชอบ   ด้านทักษะ และด้านความรู้ ตามลำดับ  หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจต่อนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ด้านความมีวินัยในตนเองเป็นลำดับแรก  รองลงมาได้แก่ด้านความรับผิดชอบ  ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านมนุษยสัมพันธ์ ตามลำดับ  หน่วยงานของเอกชน มีความพึงพอใจต่อนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ด้านมนุษยสัมพันธ์เป็นลำดับแรก  รองลงมาได้แก่ด้านความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ  ด้านทักษะ  และ ด้านความรู้ ตามลำดับ
 2)  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีจำแนกตามระดับชั้น พบว่าสถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อนักศึกษาฝึกงานในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01  ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยสถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อนักศึกษาฝึกงานในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  มากกว่านักศึกษาฝึกงานในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 3)  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการที่เป็นหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  และเอกชน ที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน  พบว่า  ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้