เอกสารทางวิชาการ วิชาความแข็งแรงของวัสดุ รหัสวิชา 3100-0107 พิมพ์
เขียนโดย นายอำนวย งามเกตุสุข   

เอกสารทางวิชาการ วิชาความแข็งแรงของวัสดุ รหัสวิชา 3100-0107 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล จัดทำโดย นายอำนวย งามเกตุสุข ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

           จากการศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาความแข็งแรงของวัสดุ (3100–0107) มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาความแข็งแรงของวัสดุ (310–0107) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาความแข็งแรงของวัสดุ (3100–0107) เกณฑ์เฉลี่ย ร้อยละ 70/70 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาความแข็งแรงของวัสดุ (3100–0107) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับ ปวส. 2 สาขาวิชาเครื่องกล กลุ่ม 1, 2 จำนวน 40 คน การดำเนินการศึกษา พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน นำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างและหาประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละที่ได้จากคะแนนระหว่างเรียน กับค่าร้อยละจากคะแนนการทดสอบหลังเรียน จากนั้นนำผลที่ได้มาเทียบหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ 70/70 และทดสอบความแตกต่างของความสนใจ ในวิชาความแข็งแรงของวัสดุก่อนและหลักใช้เอกสารประกอบการเรียน โดยใช้การทดสอบด้วย T–test
           ผลการศึกษา พบว่า ร้อยละของค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างเรียนวิชาความแข็งแรงของวัสดุที่ใช้เอกสารประกอบการเรียน ใช้ค่าร้อยละ 75.56 และคะแนนเฉลี่ยของคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ได้ค่าร้อยละ 71.6 ดังนั้นประสิทธิภาพของเอกสาประกอบการเรียน E1/E2 เป็น 75.56/71.6 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และความสนใจในวิชาความแข็งแรงของวัสดุของผู้เรียนก่อนและหลังการเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

เอกสารประกอบการเรียน

เนื้อหา พื้นฐานทางวิศวกรรมกลศาสตร์ของแข็ง
เนื้อหา ความเค้นและความเครียด
เนื้อหา ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียด
เนื้อหา กฎของฮุค

แบบฝึกทักษะ พื้นฐานของวิศวกรรมกลศาสตร์ของวัสดุ
แบบฝึกทักษะ แนวคิดของความเค้นและความเครียด
แบบฝึกทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด
แบบฝึกทักษะ กฏสภาพความยืดหยุ่นของฮุค

แผนการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ ความแข็งแรง
โครงการจัดการเรียนรู้ 1
โครงการจัดการเรียนรู้ 2
โครงการจัดการเรียนรู้ 3
โครงการจัดการเรียนรู้ 4