ผลงานวิชาการ บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
รายงาน การใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา ประมาณราคางานโครงสร้าง รหัสวิชา 2106-2004 PDF พิมพ์

รายงาน การใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา ประมาณราคางานโครงสร้าง รหัสวิชา 2106-2004 หลักสูตณประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ชื่อผู้วิจัย นายกิจจา จำปาเงิน หน่วยงาน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560

อ่านเพิ่มเติม...
 
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี PDF พิมพ์

งานวิจัย แนวทางพัฒนาทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ชื่อผู้วิจัย นายวิสิทธิ์ ภูแป้ง รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี   หน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ปีที่วิจัย   ปีการศึกษา 2560                     

อ่านเพิ่มเติม...
 
เอกสารประกอบการเรียน วิชา เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2002 PDF พิมพ์

เอกสารประกอบการเรียน วิชา เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2002 จัดทำโดย นายมานพ เสาะแสวง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

อ่านเพิ่มเติม...
 
เอกสารประกอบการเรียน วิชา เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105-2004 PDF พิมพ์

เอกสารประกอบการเรียน วิชา เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำโดย นางสาวปาริฉัตร์ สุขเจริญ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม...
 
งานวิจัย ความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นายจำนง พรหมแท่น   

งานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 

อ่านเพิ่มเติม...
 
เอกสารประกอบการสอน วิชาระบบสื่อสารเตือนภัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นายจำนง พรหมแท่น   

เอกสารประกอบการสอน วิชาระบบสื่อสารเตือนภัย รหัสวิชา 3104-2206 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2546 จัดทำโดย นายจำนง   พรหมแท่น ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม...
 
เอกสารทางวิชาการ วิชาความแข็งแรงของวัสดุ รหัสวิชา 3100-0107 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นายอำนวย งามเกตุสุข   

เอกสารทางวิชาการ วิชาความแข็งแรงของวัสดุ รหัสวิชา 3100-0107 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล จัดทำโดย นายอำนวย งามเกตุสุข ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม...
 
งานวิจัยเรื่อง : ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2552 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นายวิทูร กิจเครือ   

งานวิจัยเรื่อง :  ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  ปีการศึกษา 2552 โดย  :  นายวิทูร  กิจเครือ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ,  นายชลิตร์   มณีสุวรรณ,  นางสาวชนิดา  พลอยสุกใส

อ่านเพิ่มเติม...
 
เอกสารประกอบการเรียน วิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114 PDF พิมพ์ อีเมล

เอกสารประกอบการเรียน วิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  จัดทำโดย นายอำนาจ   ชนพิทักษ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม...
 
หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมสุพรรณบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูพิจิตตรา มงคลนิมิตร   

หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบชุดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมสุพรรณบุรี ใช้ประกอบการเรียนรู้ในวิชา 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทยประเภทวิชาสามัญสัมพันธ์  กลุ่มสังคมศาสตร์  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  2546  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวบรวมและเรียบเรียง  ครูพิจิตตรา  มงคลนิมิตร ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม...
 
การสร้างและพัฒนาชุดการสอนวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม 1 (รหัสวิชา 3103 – 2001) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นายมนต์ศักดิ์ กลิ่นสกุล   

รายงานการใช้เรื่อง : การสร้างและพัฒนาชุดการสอนวิชาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม 1 (รหัสวิชา 3103 – 2001) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  2546  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย นายมนต์ศักดิ์  กลิ่นสกุล  ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม...
 
การวิจัยการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นายชลิตร์ มณีสุวรรณ   

การวิจัยเรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย นายชลิตร์  มณีสุวรรณ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม...