การสร้างและพัฒนาชุดการสอนวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม 1 (รหัสวิชา 3103 – 2001) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นายมนต์ศักดิ์ กลิ่นสกุล   

รายงานการใช้เรื่อง : การสร้างและพัฒนาชุดการสอนวิชาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม 1 (รหัสวิชา 3103 – 2001) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  2546  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย นายมนต์ศักดิ์  กลิ่นสกุล  ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการใช้เรื่อง :   การสร้างและพัฒนาชุดการสอนวิชาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม 1 (รหัสวิชา 3103 – 2001)
                              ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  2546  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  
       ผู้ค้นคว้า      :   นายมนต์ศักดิ์     กลิ่นสกุล  

บทคัดย่อ

         การรายงานการใช้เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการสอนวิชาเทคโนโลยี การเชื่อม  1  (3103 – 2001)  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสำนักงานคณะกรรมการ   การอาชีวศึกษา พุทธศักราช  2546  มีสมมติฐานของการรายงานการใช้ชุดการสอนที่สร้างและพัฒนาขึ้นมามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ  80/80  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่  1  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ                    ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม  1  (3103 – 2001)  เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานการใช้ครั้งนี้ ได้แก่ 1)  ใบเนื้อหาวิชาการวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม 1  (3103 – 2001)  2)  แบบฝึกปฏิบัติ วิชาเทคโนโลยีการเชื่อม  1  (3103 – 2001)  ทั้ง  12  หัวข้อเรื่อง   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนเป็นแบบปรนัย ชนิดตัวเลือก 4  ตัวเลือก  3)  แบบสอบถามความพึงพอใจ    ที่ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินจำนวน 5  ท่าน  เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน  โดยใช้สูตร E1/E2  การหา   และความพึงพอใจที่มีต่อชุดการสอนแบบมาตราส่วนประเมินค่าโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( )  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการค้นคว้า  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม 1 (3103-2001)   ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2551  จำนวน  29  คน  ผลการรายงานการใช้สรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนภาพรวมค่าเฉลี่ย 4.35 แปลความได้ว่าชุดการสอนมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการเรียนการสอนระดับมาก  นักศึกษาที่เรียนวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม 1 (3103-2001)  ด้วยชุดการสอนที่สร้างขึ้น  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย เฉลี่ยร้อยละ 81.24/81.03  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือสูงกว่า 80/80  และเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษาค้นคว้า

ปกชุดการสอนรายวิชา
บทคัดย่อกิตติกรรมประกาศสารบัญ
ชุดการสอนรายวิชา
ชุดการสอนที่1

วิจัย
ปกรายงานการวิจัย
บทคัดย่อ สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
รายนามที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามงานวิจัย
รูปหน้าแผนก
รูปหน้าวิทยาลัย
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ