ประวัติผู้อำนวยการ


นายสมจิตต์  ศรีสมพันธุ์

(ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ) 


ประวัติการศึกษา


 • คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศร์
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
 • มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 (ม.ศ.3) โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย


การศึกษาพิเศษ


 • ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (ผกท.รุ่นที่ 32)
 • ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ (ผกท.พ.รุ่นที่ 33)
 • ผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C. รุ่น 115)
 • ผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง (L.A.T.C. รุ่นที่ 115)
 • การพัฒนาผู้นำด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รุ่นที่ ¼
 • พัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8
 • เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 11


ประวัติการทำงาน


 • 30 สิงหาคม 2561 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
 • 5  สิงหาคม 2558 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • 23 ธันวาคม 2556 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จ.ราชบุรี
 • 1 เมษายน 2555 ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
 • 29 กรกฎาคม 2551 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
 • 30 เมษายน 2550 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล จ.ลพบุรี
 • 1 ตุลาคม  2547 ตำแหน่ง อาจารย์ 2  วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร – แจ่มใส  จ.สุพรรณบุรี
 • 1 เมษายน 2534 ตำแหน่ง ครู 2  วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จ.สุพรรณบุรี
 • 20 ธันวาคม 2532 บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครู 2  โรงเรียนสารพัดช่างสมุทรปราการ
 • 7 พฤษภาคม 2530 ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี


หน้าที่พิเศษ


 • ประธานคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา (พ.ส.น.อ.) ภาคกลาง
 • ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ภาคกลาง