พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560


พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดย ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี (ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม) ซึ่งมีผู้เข้ารับเกียรติบัตรดีเด่นและประกาศนียบัตรรวมทั้งสิ้น 869 คน ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี