สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU (10 กรกฎาคม 2556) PDF พิมพ์ อีเมล

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU จำนวน  5  เครื่อง