หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมสุพรรณบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูพิจิตตรา มงคลนิมิตร   

หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบชุดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมสุพรรณบุรี ใช้ประกอบการเรียนรู้ในวิชา 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทยประเภทวิชาสามัญสัมพันธ์  กลุ่มสังคมศาสตร์  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  2546  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวบรวมและเรียบเรียง  ครูพิจิตตรา  มงคลนิมิตร ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

         หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมสุพรรณบุรี เป็นหนังสือที่ใช้เสริมการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์รายวิชา  3000-1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  เพื่อให้นักศึกษามีหนังสือสำหรับศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  และเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีนิสัยรักการอ่าน  เกิดความรู้ ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าของประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของถิ่นฐานบ้านเกิด ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนมีความตระหนักในคุณธรรม ความดีของบุคคลสำคัญในด้านต่างๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี และสามารถนำมาเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้


หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมสุพรรณบุรี มีทั้งหมด  7  ตอน  ประกอบด้วย

            - ตอนที่ 1   รู้เรื่องเมืองสุพรรณบุรี 
            - ตอนที่ 2   สู่ตำนานศรีสุวรรณภูมิ
            - ตอนที่ 3   ภาคภูมิคนดีศรีสุพรรณ
            - ตอนที่ 4   บันเทิงไปกับการท่องเที่ยว
            - ตอนที่ 5   เลี้ยวเลาะชมภูมิปัญญาท้องถิ่น
            - ตอนที่ 6   ยินเสียงตำนานเพลงสุพรรณ
            - ตอนที่ 7   สุขสันต์วัฒนธรรมประเพณีศรีสุพรรณ

เปิดดู เว็บไซต์ ชุดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมสุพรรณบุรี