ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปวช.และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2553 PDF พิมพ์ อีเมลวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ .....

 

ประเภท/สาขาวิชา
จำนวนนักศึกษาที่รับ
- สาขางานยานยนต์
80
- สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)
80
- สาขางานเครื่องมือกล
80
- สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
40
- สาขางานเชื่อมโลหะ
80
- สาขางานเชื่อมโลหะ (ทวิภาคี)
40
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง
120
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
120
- สาขางานก่อสร้าง
80
- สาขางานก่อสร้าง (ทวิภาคี)
40
- สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
80

 

ประเภท / สาขาวิชา
รับจากผู้จบ ปวช. จำนวน
รับจากผู้จบ ม.6 จำนวน
- สาขาเทคนิคยานยนต์
40
40
- สาขาเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
80
-
- สาขางานเครื่องมือกล
40
40
- สาขาแม่พิมพ์โลหะ
40
40
- สาขาแม่พิมพ์โลหะ (ทวิภาคี)
40
-
- สาขาเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม
40
20
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
40
40
- สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
20
-
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
40
40
- สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์
40
40
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
20
20
- สาขาเทคนิคก่อสร้าง
20
-
- สาขางานโยธา
40
20
- สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา
40
-
*** สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ รับจากผู้จบ ม.6 และ ปวช. ทุกสาขาวิชา ***

หมายเหตุ : ติดต่อสมัครได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 0-3552-2101 ต่อ 111

 

1)  สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
2)  เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3)  มีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ และรับรองว่าผู้สมัครเป็นผู้มีความประพฤติ เรียบร้อย และไม่บกพร่องในศีลธรรม
4)  ยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัย

1) เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2) มีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ และรับรองว่าผู้สมัครเป็นผู้มีความประพฤติ เรียบร้อย และไม่บกพร่องในศีลธรรม
3) ยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัย
4) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
5) พื้นความรู้เดิมแต่ละสาขางานมีดังนี้  (รายละเอียด)

1) หลักฐานแสดงผลการเรียนหรือการศึกษา เช่น สำเนาใบระเบียนการศึกษา หรือทใบรับรองสถานภาพการศึกษา หรือใบประกาศนียบัตร เป็นต้น
2)  สำเนาทะเบียนบ้าน
3)  รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (รูปถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ)
4)  ใบสมัคร (รับที่สถานที่รับสมัคร) และเงินค่าสมัคร ระดับ ปวช. ไม่เสียค่าสมัคร  และระดับ ปวส. ทุกสาขา 100 บาท

###  การรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวช.และ ระดับ ปวส. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2553 - วันที่ 17 มีนาคม 2553 เวลา 08.30น. - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ บริเวณตึกอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 0-3552-2101 ต่อ 111 ###

### การสอบคัดเลือก จะพิจารณาจากผลการทดสอบวัดความถนัดเชิงช่าง   ซึ่งวิทยาลัยฯ จะดำเนินการสอบวัดความถนัดเชิงช่าง ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ตามวันและเวลาที่กำหนด ในบัตรประจำตัวผู้สมัครฯ ###

### การประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก วิทยาลัยฯ จะประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ณ บอร์ดประกาศของวิทยาลัยฯ บริเวณสนามหน้าตึกอำนวยการ และทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ  http://www.stc.ac.th/ ในวันที่  24  มีนาคม 2553  ###