วช. ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2564

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการเสนอผลงานฯ และเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลฯ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ทางเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th (link เว็บไซต์อยู่ด้านล่าง)

โดยสามารถเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติใน 4 ประเภทรางวัล ดังนี้

1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

- นักวิจัยที่มีสัญชาติไทย ซึ่งได้อุทิศตนให้แก่การวิจัยอย่างต่อเนื่อง
- มีผลงานวิจัยดีเด่นเป็นที่ประจักษ์

- มีจริยธรรมของนักวิจัย
- เป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการ 

2. รางวัลผลงานวิจัย

- นักวิจัยที่มีสัญชาติไทย
- ผลงานวิจัยต้องไม่เป็นผลงานที่ทำเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร
- เป็นผลงานวิจัยที่ทำในประเทศไทย/ต่างประเทศ เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
- เป็นรูปเล่มรายงานการวิจัย
- ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

3. รางวัลวิทยานิพนธ์

- นักศึกษาที่มีสัญชาติไทย
- เป็นวิทยานิพนธ์ของการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี
- ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

- เป็นผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ มาตรการ หรือระบบ ตลอดจนนวัตกรรมวิทยาการต่าง ๆ
- เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
- เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
โทรศัพท์ 0 2579 1370 – 9 ต่อ 506 – 509

1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ     ผู้ประสานงาน    กนกพร, ปณต โทร. 525

E-mail: researcheraward.rekm@nrct.go.th

2. รางวัลผลงานวิจัย                ผู้ประสานงาน    พสุธา โทร. 507, ณัฐชยา โทร. 525

E-mail: researchworkaward.rekm@nrct.go.th

3. รางวัลวิทยานิพนธ์               ผู้ประสานงาน    ภาคภูมิ โทร. 508, อรพินท์ โทร. 525

E-mail: dissertationaward.rekm@nrct.go.th

4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น     ผู้ประสานงาน    ธนิดา โทร. 508, อังกูร 509

E-mail: inventionaward.rekm@nrct.go.th

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


research

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ