ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยแลนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔'

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยแลนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔'
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยแลนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔'

 


หลักการและเหตุผล

      รัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบราชการ เพื่อสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการใช้การวิจัยและพัฒนา ควบคู่ไปกับการพัฒนาคน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ได้ตามนโยบาย Thailand ๔.๐ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่ให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม จัดทำฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ริเริ่ม ขับเคลื่อนและประสานการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ จัดทำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม และให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม

      วช. ในฐานะหน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และมีหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยของประเทศ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และหน่วยบริหารจัดการ (Program Management Unit : PMU) ทั้ง ๗ หน่วยงาน ออกแบบระบบสำหรับบริหารจัดการข้อมูลและเป็นฐานข้อมูลกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งจะต้องรองรับการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัย และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ วช. จึงได้พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) โดยปรับปรุงและต่อยอดจากโครงสร้างการทำงานของระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) และพัฒนาฟังก์ชันการบริหารจัดการแผนงานตามฟังก์ชันของระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ (Thailand Intelligent Research Administration system : TIRAs) โดยระบบ NRIIS จะประกอบด้วยระบบงานหลัก ดังนี้ ระบบสำหรับหน่วยงานกำหนดนโยบาย ระบบบริหารจัดการงบประมาณและแผนงาน ระบบบริหารจัดการโครงการสำหรับหน่วยบริหารจัดการ (Program Management Unit : PMU) ระบบบริหารจัดการโครงการสำหรับหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (Outcome Delivery Unit : ODU) ระบบบริหารจัดการโครงการสำหรับนักวิจัย ระบบประเมินสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ระบบข้อมูลบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระบบเชื่อมโยงข้อมูล ระบบบริการข้อมูล และระบบสนับสนุนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์

       เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานงานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษา/หน่วยบริหารจัดการ (PMU) เรียนรู้การใช้ระบบ Proposal submission ระบบ Ongoing & monitoring และระบบ Research evaluation
 

ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

      ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษา/หน่วยบริหารจัดการ (PMU) ครั้งละประมาณ ๓๖ คน
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย/สถาบันการศึกษา/หน่วยบริหารจัดการ (PMU) ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของระบบ NRIIS และสามารถบริหารจัดการข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ได้ถูกต้อง
๒. หน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษา/หน่วยบริหารจัดการ (PMU)/นักวิจัยได้รับทราบและมีความเข้าใจที่ตรงกันในแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม

หมายเหตุ :  ๑. สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย เปิดรับจำนวนไม่เกินหน่วยงานละ ๓ คน/การอบรมแต่ละครั้ง (จะขอยกเลิกสิทธิ์ท่านที่ ๔ เป็นต้นไป)
              
๒. สำหรับนักวิจัย เปิดรับจำนวนไม่เกินหน่วยงานละ ๓ คน/การอบรมแต่ละครั้ง (จะขอยกเลิกสิทธิ์ท่านที่ ๔ เป็นต้นไป)
              
๓. สำหรับหน่วยบริหารจัดการ (PMU) เปิดรับรอบละ ๔ คน/การอบรมแต่ละครั้ง


สมัครลงทะเบียนอบรมได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6326

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางกนกพร เกิดเอนก, นางสาวแพรวพรรณ เดื่อไธสง

ภารกิจระบบข้อมูลและดัชนีการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โทร : ๐๒-๕๗๙-๑๓๗๐-๙ ต่อ ๖๑๗, ๖๐๗

โทรสาร : ๐๒-๕๗๙-๖๓๘๒

สำหรับนักวิจัย เปิดรับจำนวนไม่เกินหน่วยงานละ ๓ คน/การอบรมแต่ละครั้ง (จะขอยกเลิกสิทธิ์ท่านที่ ๔ เป็นต้นไป)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

โครงการ กำหนดการ_OnWeb.pdf

จดหมายเชิญหน่วยงาน ปี 64_OnWeb.pdf

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


research

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ