งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563 งวดที่ 1

                             งานบัญชีได้รวบรวมรายการทั้งหมด มาจัดทำเป็นรายงานการรับ – จ่ายเงินบำรุงการศึกษา และรายงานการรับ – จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับทราบ และรายงานในระบบ GFMIS เพื่อจัดส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนในระบบ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


ac

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ