สุดยอดผลงานนวัตกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก ภายใต้โครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า ปีการศึกษา 2563

โครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์มลภาวะในปัจจุบัน จึงมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อลดมลพิษ ลดภาวะโลกร้อนในชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการให้ความสำคัญกับสถานศึกษาในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาเพื่อปรับใช้ในการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) รูปแบบการดำเนินงานของโครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า แบ่งออกเป็น 2 โครงการย่อย ตามกลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นพลังสำคัญในการร่วมลดการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ได้แก่ 

          “โครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลก” การประกวดชุมชนที่มีการดำเนินงานลดการปล่อยมลพิษสู่การลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยสามารถต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม

          “โครงการนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก” การประกวดนวัตกรรมระดับเยาวชนจากการคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม โดยสามารถต่อยอดเป็นผลงานต้นแบบสู่การใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ในการนี้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ส่งผลงานนวัตกรรมจากการคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถต่อยอดเป็นผลงานต้นแบบสู่การใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าร่วมการประกวด 'โครงการนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก' ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2563 สำหรับทีมผู้ชนะเลิศในโครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลก และนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก จะได้ไปนำเสนอผลงานแก่ผู้บริหาร จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงศึกษาดูงาน เพื่อนำองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงนวัตกรรมต่าง ๆ จากญี่ปุ่น มาประยุกต์ใช้ในการต่อยอดผลงานของตน โดยชุมชนที่ชนะเลิศจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการพัฒนาชุมชนของตนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ “ชุมชนลดเปลี่ยนโลก” ในระดับจังหวัด ในขณะที่โรงเรียนที่ชนะเลิศจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนสร้าง “นวัตกรรมต้นแบบ” ขนาดใช้ได้จริงเพื่อนำไปสู่ชุมชนต่อไป 

ซึ่งมีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับรางวัลรอบชิงชนะเลิศ (ระดับอาชีวศึกษา) จำนวน 2 รางวัล คือ

  • สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระาชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ และได้ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศญี่ปุ่น ผลงาน 'เครื่องเก็บขยะในทะเลโดยใช้เทคโนโลยีนาโน' วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมพัฒนาโดยนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา นายวัฒนพงศ์  เพชรรัตน์, นายพีรภาส  หมายเหมือนจิต (นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์) และเกียรติศักดิ์  เส้งพัฒน์, นายเฉลิมศักดิ์  ตันติเจริญวิวัฒน์ (อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ) 

เครื่องเก็บขยะในทะเลโดยใช้เทคโนโลยีนาโน' วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน 'เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยอัตโนิมัติ' วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมพัฒนาโดยนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา นายพชธกร  บาลเมือง, นายสรวิศ  สิกธรรม (นักศึการะดับ ปวส. 2 สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์) และนายเกีรติศักดิ์  เส้งพัฒน์, นายภูดินันท์ รอดเกิด (อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ)

'เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยอัตโนิมัติ' วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


research

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ