พันธกิจ

พันธกิจ  

            ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อพัฒนาประเทศ