วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์   

           เป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูล จัดทำเป็นสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียน ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้รับบริการสามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการทางการศึกษาได้เต็มศักยภาพ