พันธกิจ

ด้านแผนงานและงบประมาณ จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี และจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ โดยเน้นการมีส่วนร่วม