วิสัยทัศน์

การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาด้านการจัดทำงบประมาณ เน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้