พันธกิจ

1. ให้บริการรับ - จ่ายเงินแก่นักเรียนนักศึกษา บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในภายนอกวิทยาลัย

2. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของวิทยาลัย

3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและทันกับเทคโนโลยี

4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นทีมงานคุณภาพ สามารถให้บริการกับผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ