วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตและส่งเสริมคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ให้ความรู้ ความชำนาญ ทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการ