ภาระงาน

การปฏิบัติงานในหน้าที่หลัก smiley

         ๑.๑     ตรวจสอบหลักฐานเอกสารใบเบิก ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่นๆ ของงานการเงิน          

         ๑.๒     จัดทำใบสำคัญการลงบัญชี                                                                                                     

         ๑.๓     ผ่านรายการบัญชีแยกประเภท,สมุดเงินสด,เงินฝากคลัง,สมุดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ,สมุดเงินฝากธนาคาร

                    ในงบประมาณ                                                                                                        

          ๑.๔     ผ่านรายการทะเบียนคุมเงินอุดหนุนฯ,ทะเบียนคุมรายได้เงินนอกงบประมาณ                            

          ๑.๕     ส่งรายการบัญชีแยกประเภท (บช.๐๑) ในระบบ GFMIS                                                              

          ๑.๖     ล้างบัญชีพักครุภัณฑ์ 

          ๑.๗     ณ วันสิ้นเดือน ปิดบัญชีแต่ละรายการ  เพื่อจัดทำงบทดลอง                                                        

          ๑.๘     จัดทำรายงานการรับ – จ่ายเงินบำรุงการศึกษา                                                                            

          ๑.๙     รายงานการรับ – จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                             

        ๑.๑๐     รายงานการรับ – จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

        ๑.๑๑     รายงานลูกหนี้–เงินนอกงบประมาณ รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีของวิทยาลัยฯ                                                                   

        ๑.๑๒    ปริ้นท์รายงานต่างๆในระบบ GFMIS เพื่อจัดส่งงบเดือน

        ๑.๑๓    จัดส่งรายงานงบเดือนให้กับ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

        ๑.๑๔    จัดส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

                    ภายใน วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓น   

        ๑.๑๕    จัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (สรก. ๖๓-๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

                    และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใน วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

        ๑.๑๖   จัดบอร์ดหรือ Websi เปิดเผยงบทดลองพร้อมบันทึกอนุมัติเผยแพร่ ทุก ๆเดือน