พันธกิจ

พันธกิจ
      ๑
. จัดระบบการบริหารด้านการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ  
        ๒. ดูแลการรับเงิน การจ่ายเงินงบประมาณ  เงินรายได้ และเงินอื่นๆ ที่พึงรับหรือพึงจ่าย  ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส  ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับภาคใต้การบริหารเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS )
        ๓. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เงินรายได้ และเงินอื่นๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ
        ๔. สนับสุนนตลอดจนการให้บริการ และช่วยประสานงานระหว่างหน่วยงานให้สามารถดำเนินงานให้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
        ๕. สมัยใหม่มาใช้เพื่อการพัฒนางาน และองค์กร