วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
    
กลุ่มงานการเงินและบัญชี เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านความถูกต้อง โปร่งใส โดยยึดระเบียบ  กฎหมาย และข้อบังคับ ช่วยประสานงาน และให้บริการ ระหว่างหน่วยงานให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล รวมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อการพัฒนางานและองค์กร