ภาระงาน

งานบรรณารักษ์

      - งานจัดหาสื่อความรู้และหนังสือเข้าห้องสมุด

      - จัดเรียงหนังสือวิชาการ วารสาร นวนิยายและหนังสืออ้างอิง

      - รับหนังสือและวารสารจากหน่วยงานภายนอกมาลงทะเบียนและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ

      - ทำความสะอาด หนังสือ ชั้นวางหนังสือ ตู้หนังสือ ทุกสัปดาร์

      - จัดโต๊ะ จัดเก้าอี้สำหรับให้บริการ ให้เป็นระเบียบพร้อมให้นักเรีย นักศึกษาใช้บริการ ตลอดปีการศึกษา

งานห้องสมุดเทคโนโลยี

     - ให้บริการสืบค้นความรู้จาก internet แก่นักเรียน นักศึกษา

     - ให้บริการเป็นห้องสอนวิชา Typeping Computer พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์

    -  บำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์

    -  ทำความสะอาดจอคอมพิวเตอร์ โต๊ะ คีย์บอร์ด เมาส์ 

    -  เปิด/ปิด เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ และไฟส่องสว่าง

    -  ใส่กุญแจเปิด - ปิด ประตูห้องสมุดเทคโนโลยีทุกวันทำการ

งานออนไลน์

   -  เขียนเว๊บไซต์ ดูแลและอัพเดทความรู้ คลิปวิดีโอ ไฟล์ บทความ ลงเว็บเพจวิทยบริการและห้องสมุด

   -  จัดการระบบ Application STC Library

งานเอกสาร

   - จัดทำโครงการเข้าภายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมทั้งทำสรุปโครงการ ทุกปีงบประมาณ

   - จัดเบิกจ่าย จัดซื้อ จัดจ้าง ดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาบำรุงดูแลรักษา งานวิทยบริการและห้องสมุด อย่างต่อเนื่องเสมอๆ