พันธกิจ

พันธกิจ:วิทยบริการและห้องสมุด

    - บูรณาการองค์ความรู้กับสื่อสารสนเทศที่มีเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองที่อิสระและทันสมัย

    - พัฒนาเทคโนโลยีและการให้บริการให้สอดคล้องต่อบริบทการสืบค้นความรู้แก่

    - พัฒนาการเรียน การสอนด้านวิชาชีพ เพื่อการบริการ สนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับประโยชน์และสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

    - บริการจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สุงสุด

    - ส่งเสริมการบริหารจัดการกิจกรรมของสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ