ภาระงาน

1.ให้คำปรึกษา แนะนำการทำและตรวจสอบหลักฐานสัญญาการเป็นนักเรียน นักศึกษา

2. ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาในความรับผิดชอบให้ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการเรียน ความประพฤติ ระเบียบวินัย ข้อบังคับรวมทั้งสวัสดิการและบริการต่างๆ ของสถานศึกษา

3.ให้ความมเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา

4. ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นชอบในการขอผ่อนผัน ชำระเงินลงทะเบียนรายวิชา

5. จัดทำ เก็บ รวบรวมประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา 

6. ติดตาม ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม

7. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน 

8. แนะนำ หาทางป้องกันกระตุ้น และติดตามนักเรียน นักศึกษาที่ขาดเรียน

9.ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง พร้อมทั้งรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา

10. ให้คำปรึกษา ตักเตือน ดูแล และปรับปรุงแก้ไขความประพฤติของนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ

11. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับแผนกวิชา และงานต่างๆ ในสถานศึกษา