พันธกิจ

1. ให้บริการปฐมพยาบาล และสวัสดิการได้คุณภาพ และประสิทธิภาพ

2. พัฒนาบริการ เพื่อดูแลสุขภาพ ป้องกันโรค

3. กำกับดูแลสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ