วิสัยทัศน์

บริการด้วยหัวใจ ใส่ใจนักเรียนนักศึกษา

ให้คำปรึกษาในการสืบค้น

เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ทันสมัย

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ใช้เทคโนโลยีพัฒนางาน

บูรณาการความรู้ที่มีสู่หัวใจผู้ใช้บริการ  

งานวิทยบริการและห้องสมุด