ภาระงาน

งานปกครอง  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

(1) ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(2) ประสานงานกับคณูที่ปรึกษา  แผนกวิชา  และหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียน นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา

(3) ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา

(4) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปกครอง  เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา

(5) พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤ๖ิ  และพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา

(6) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อป้องกันและปราลปรามยาเสพติด  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท  การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา

(7) จัดทำระเบียบนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ  กรณ๊กระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ

(8) สรุปผลการประเมิน  และนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหาร  และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

(9) จัดทำปฏิทินปฎิบัติงาน  เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น