พันธกิจ

1.พัฒนาการเรียน การสอนด้านวิชาชีพ เพื่อการบริการ สนับสนุนผู้เรียน ให้ได้รับประโยชน์และสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2.บริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

3.ส่งเสริมการบริหาร การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ