ภาระงาน

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

 
     (1) จัดแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี  
     (2) ดําเนินการโครงการตามพระราชดําริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตํารวจ ตระเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดําริอื่น ๆ ตามี่ได้รับมอบหมาย
     (3) ดําเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคลาทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ 108 อาชีพเป็นต้น 
     (4) ดําเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่น และ หน่วยงานอื่น ๆ 
     (5) ดําเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม ตามนโนบาย เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และ โครงการช่วยเหลือให้บริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย  
     (6) เผยแพร่องค์ความรู้ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทําและประกอบอาชีพ ป้องกันโรคเอดส์งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
     (7) ดําเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปรามสารเสพติด งานแก้ปัญหา ป้องกันโรค เอดส์งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง  
     (8) ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพ ให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่าง ๆ              
     (9) ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้ คําแนะนํา ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
     (10) จัดทําปฏิบัติการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น (11) ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
     (12) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย