วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานให้บริการที่ดีกับนักเรียน-นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา