พันธกิจ

1.พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกัยนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2. ดูแลนักเรียน นักศึกษาให้มีพฤติกรรมพึ่งประสงค์

3. ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม