พันธกิจ

พันธกิจ

  1. ใช้กระบวนการแนะแนวในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคน

 2. ยกระดับคุณภาพการแนะแนวของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีให้ได้มาตรฐาน