วิสัยทัศน์

'ดูแลให้คำปรึกษาในเรื่องพฤติกรรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองทุกท่าน'