วิสัยทัศน์

“งานแนะแนวให้ทุกคนมีชีวิตที่มีคุณภาพใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวอย่างกัลยาณมิตร”