ประวัติวิทยาลัย

75 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 74 ถ. ขุนช้าง ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2481 เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนช่างไม้สุพรรณบุรี เปิดสอนแผนกช่างไม้ปลูกสร้าง แผนกเดียวหลักสูตร 3 ปี จบแล้วได้รับประกาศนียบัตร ช่างไม้ปลูกสร้างชั้นต้น

(เทียบเท่า ป.6 ปัจจุบัน) ในระยะที่โรงเรียนเปิดทำการสอนใหม่ๆ โรงเรียนอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียน ทางการจึงให้นักเรียนไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย (บริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาในปัจจุบัน) และใช้สถานที่ของโรงเรียนสงวนหญิง (บริเวณอาคารพาณิชย์หน้าเรือนจำเก่าในปัจจุบัน) เป็นสถานที่พักสำหรับนักเรียนประจำ จนถึง วันที่ 21 สิงหาคม 2481 ทางราชการได้ปลูกสร้างอาคารลักษณะชั้นเดียว พื้นซีเมนต์ หลังคาสังกะสี ขนาด 10.00 x 30.00 ตารางเมตร ให้จำนวน 1 หลัง และได้ย้ายนักเรียนมาพักยังบริเวณโรงเรียนของตนเองซึ่งได้แก่ บริเวณที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีในปัจจุบันนี้อยู่ในเขตวัดละครร้างวัดโหน่ง-เหน่งร้าง และวัดช่องลมร้าง ริมถนนขุนช้าง ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเช่าที่จากกรมการศาสนาเสียค่าเช่าเป็นรายปี


ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นับแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบันมีดังนี้

 • พ.ศ. 2481... 1 สิงหาคม โรงเรียนเริ่มเปิดทำการสอนอาศัยเรียนที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาศัยพักนอนที่โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี 21 สิงหาคม ก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเสร็จเรียบร้อย เป็นทั้งโรงฝึกงานและอาคารเรียนไปในตัว ให้ชื่อว่าโรงฝึกงาน 1 ย้ายนักเรียนมาพักที่โรงเรียนของตนเองในปีเริ่มแรกนี้โรงเรียนมีที่ดิน 7 ไร่ 3 งาน โดยเช่าจากกรมการศาสนาผู้รักษาการตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนช่างไม้สุพรรณบุรีคนแรกคือ นายบุญมา เผ่าพันธุ์ดี มีครูน้อยอีก 2 คน รวมจำนวนครูมี 3 คน และมีจำนวนนักเรียนในปีแรกนี้ 38 คน

 • พ.ศ. 2482 ได้อาคารเพิ่มเติมอีก 1 หลัง ลักษณะและขนาดเหมือนโรงฝึกงาน 1 ให้ชื่อว่า โรงฝึกงาน 2 ในปีนี้มีจำนวนครู 3 คน และมีนักเรียน 33 คน

 • พ.ศ. 2483 ได้อาคารเพิ่มเติมอีก 1 หลัง ลักษณะและขนาดเท่าเดิมให้ชื่อว่าโรงฝึกงาน 3 และอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น ห้องเรียน 6 ห้อง (ตั้งแต่พ.ศ. 2483 - พ.ศ.2517 ใช้อาคารนี้เป็นอาคารธุรการ)รวมอาคารที่มีทั้งหมดในปีการศึกษานี้ มีอาคารเรียน 1 หลัง โรงฝึกงาน 3 หลัง นับว่าเพียงพอกับสภาพและจำนวนนักเรียนในสมัยนั้น (ปัจจุบันโรงฝึกงาน 1,2,3 รื้อออกแล้ว) นายโชติ สนธิทรัพย์ เป็นครูใหญ่โรงเรียนช่างไม้ สุพรรณบุรี (พ.ศ. 2483 - พ.ศ. 2487) และมีจำนวนครู 4 คน

 • พ.ศ. 2484 มีจำนวนครู 6 คน

 • พ.ศ. 2485 มีจำนวนครู 7 คน

 • พ.ศ. 2486 มีจำนวนครู 9 คน

 • พ.ศ. 2487 นายทองอินทร์ นฤภัย เป็นครูใหญ่โรงเรียนช่างไม้สุพรรณบุรี (พ.ศ. 2487 - พ.ศ. 2491) และมีจำนวนครู 9 คน

 • พ.ศ. 2488 และ พ.ศ. 2489 มีจำนวนครู 11 คน

 • พ.ศ. 2491 นายวิจิตร วราภรณ์ เป็นครูใหญ่โรงเรียนช่างไม้สุพรรณบุรี (พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2501)

 • พ.ศ. 2495 โรงเรียนช่างไม้ทั่วประเทศ ได้ขยายหลักสูตร ไปอีก 3 ปีโดยเรียกว่า “มัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย”เท่ากับ ม.3 ในปัจจุบัน

 • พ.ศ. 2496 ได้อาคารเรียนไม้ 2 ชั้น 6 ห้องเรียน 1 หลัง (ปัจจุบันรื้อออกแล้ว) เพื่อใช้สร้างอาคารโรงงาน ช่างไฟฟ้ากำลัง ได้โรงอาหาร 1 หลัง ขนาด 8.00 x 12.00 ตารางเมตร ชั้นเดียวพื้นเป็นดินหลังคาสูง 2.50 เมตร ปัจจุบันรื้อออกแล้ว

 • พ.ศ. 2498 เปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนช่างไม้สุพรรณบุรี” เป็น “โรงเรียนการช่างสุพรรณบุรี”

 • พ.ศ. 2501 นายบุญมา เผ่าพันธุ์ดี รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ (พ.ศ. 2501 - พ.ศ. 2503)

 • พ.ศ. 2502 ได้อาคารเพิ่มเติม คือ อาคารเรียนไม้ 2 ชั้น 6 ห้องเรียน ปัจจุบันใช้เป็นหอพัก ครู - อาจารย์

 • พ.ศ. 2503 ได้ขยายการสอนออกไปจนถึงระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง (ม.ศ. 4-5-6) เปิดสอนแผนกช่างไม้ปลูกสร้างแผนกเดียวได้รับโอนโรงเรียนช่างตัดผมสุพรรณบุรี มารวมอยู่ด้วยซึ่งเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น 1 ปี นายแสวง พาสุทธิ์ เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนการช่างสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2516)

 • พ.ศ. 2504 ได้โรงฝึกงานเป็นตึก 1 หลัง ขนาด 10.00x 20.00 ตารางเมตร ปัจจุบันใช้เป็นอาคารพัสดุกลางของวิทยาลัย

 • พ.ศ. 2510 ได้โรงฝึกงานช่างยนต์ขนาด 20.00 x 20.00 ตารางเมตร เป็นอาคารไม้ 1 หลังใช้เป็นโรงฝึกงานแผนกช่างยนต์ (ปัจจุบันรื้อออกแล้ว)

 • พ.ศ. 2511 รื้อโรงอาหารเดิมออกเพราะเล็กไป และสภาพทรุดโทรมมาก สร้างใหม่ด้วยวัสดุ เป็นโรงอาหารชั่วคราวพื้นซีเมนต์ 10.00 x 20.00 ตารางเมตร ได้เปิดสอนแผนกช่างยนต์อีก 1 แผนกหลักสูตร 3 ปี โดยรับนักเรียนที่สำเร็จ ม.3 พ.ศ. 2513 ได้โรงฝึกงานช่างก่อสร้าง 1 หลัง เป็นตึกขนาด 20.00 x 20.00 ตารางเมตร (ใช้เป็นโรงฝึกงานแผนกก่อสร้างในปัจจุบัน) ในปีนี้ มีจำนวนครู 22 คน นักเรียน 267 คน

 • พ.ศ. 2514 ได้งบประมาณสร้างโรงอาหารและหอประชุมขนาด 10.00 x 30.00 ตารางเมตร ยังใช้อยู่ในปีนี้มีจำนวนครู 25 คน มีนักเรียน 249 คน

 • พ.ศ. 2515 ได้ตึกเรียน 2 ชั้น (ครึ่งหลัง) จำนวน 5 ห้องเรียน ในปีนี้มีจำรวนครู 27 คน นักเรีย 235 คน

 • พ.ศ. 2516 ได้โรงฝึกงานช่างเชื่อมโลหะแผ่น 1 หลังเป็นตึก (ปัจจุบันรื้อออกแล้ว) ได้ต่อเติมตึก 2 ชั้น ออกไปอีกครึ่งหลังจำนวน 5 ห้องเรียนเต็มรูป (ปัจจุบันชั้นล่างเป็นอาคารสำนักงาน) นายยรรยง โอภากุล รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนการช่างสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2516) นายสำราญ พรหมมาต รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนการช่างสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2517)

 • พ.ศ. 2517 เปิดสอนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่นหลักสูตร 3 ปี รับนักเรียนที่สำเร็จชั้น ม.3 ทั่วไปเข้าเรียนในปีนี้มีจำนวนครู-อาจารย์ทั้งสิ้น 29 คน และมีจำนวนนักเรียน 259 คน

 • พ.ศ. 2518 รื้อโรงฝึกงาน 2, 3 ออกเพราะสภาพทรุดโทรมมากได้เริ่มเปิดสอนแผนกช่างต่างๆ เป็น 2 รอบ (คือรอบในเวลาปกติและรอบนอกเวลาปกติ) มีพื้นที่ของโรงเรียน 25 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา นายยรรยง โอภากุล เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนการช่างสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2518 - พ.ศ.2524) ในปีนี้มีจำนวนครูอาจารย์ทั้งสิ้น 31 คน และมีจำนวนนักเรียน 400 คน

 • พ.ศ. 2519 ได้โรงฝึกงานช่างกลโรงงาน 1 หลัง ขนาด 12.00 x 40.00 ตารางเมตร ในปีนี้มีจำนวนครูอาจารย์ ทั้งสิ้น 34 คน และมีจำนวนนักเรียน 555 คน

 • พ.ศ. 2520 เปิดสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน หลักสูตร 3 ปี รับนักเรียนชั้นม.3 ทั่วไปเข้ามาเรียน ในปีนี้มีจำนวนครูอาจารย์ทั้งสิ้น 34 คน และมีจำนวนนักเรียน 706 คน

 • พ.ศ. 2521 ได้งบประมาณซื้อที่ดินเพิ่มเติมรวมกับของเดิมเป็นเนื้อที่ดินรวม 41 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา ได้ตึกเรียน 3 ชั้น 9 ห้องเรียน 3 ห้องครู 1 หลัง (เปิดใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2522) ปรับปรุงบริเวณพื้นดิน ที่ซื้อใหม่จากสภาพท้องนาที่ลุ่มมาเป็นพื้นที่ราบเรียบเสมอกัน มีถนนอยู่ตรงกลางด้านริมสุด ของเนื้อที่ดินเป็นสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานโดยอาศัยแรงงานครู-อาจารย์ ภารโรง และนักเรียนร่วมกันพัฒนาและได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากศูนย์ทดลองข้าวสุพรรณบุรี ในด้านเครื่องจักรทุ่นแรงในปีนี้มีจำนวนครูอาจารย์ทั้งสิ้น 39 คน และมีจำนวนนักเรียน 836 คน

 • พ.ศ. 2522 วันที่ 1 มกราคมได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนการช่างสุพรรณบุรีเป็นโรงเรียนเทคนิคสุพรรณบุรี

 • พ.ศ. 2523 ได้โรงฝึกงานแผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน 1 หลัง ขนาด 12.00 x 32.00 ตารางเมตร ในปีนี้มีจำนวนครูอาจารย์ ทั้งสิ้น 58 คน และมีจำนวนนักเรียน 886 คน

 • พ.ศ. 2524 วันที่ 1 เมษายน ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเทคนิคสุพรรณบุรีเป็นวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้อาคารไฟฟ้ากำลัง 1 หลัง ขนาดเท่าตึกเรียน 3 ชั้น 9 ห้องเรียน ใช้เป็นโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบัน นายณรงค์ นวมถนอม เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2530)

 • พ.ศ. 2525 เปิดสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้าและแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เปิดสอนระดับปวช. ครบ 6 สาขาวิชาได้แก่ช่างก่อสร้าง ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในปีนี้มีจำนวนครูทั้งสิ้น 72 คน และมีจำนวนนักเรียน 1,128 คน

 • พ.ศ. 2526 ในปีนี้มีจำนวนครูอาจารย์ทั้งสิ้น 75 คน และมีจำนวนนักเรียน 1,311 คน

 • พ.ศ. 2527 ได้โรงฝึกงานช่างเชื่อมโลหะแผ่น 1 หลัง ขนาด 29.50 x 32.00 ตารางเมตร ค่าก่อสร้าง 1,780,000 บาท จากเงินงบประมาณปี 2527 16 พฤษภาคม 2527 เปิดสอนระดับ ปวส. แผนกช่างยนต์สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์หลักสูตร 2 ปี รับนักเรียนที่จบระดับ ปวช. เข้ามาเรียน ในปีนี้มีจำนวนครูอาจารย์ทั้งสิ้น 81 คน และมีจำนวนนักเรียน 1,281 คน

 • พ.ศ. 2528 แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น เริ่มใช้โรงฝึกงานช่างเชื่อมและโลหะแผ่นหลังใหม่ ในปีนี้มีจำนวนครูอาจารย์ทั้งสิ้น 86 คน และมีจำนวนนักเรียน 1,413 คน

 • พ.ศ. 2529 ในปีนี้มีจำนวนครูอาจารย์ทั้งสิ้น 88 คน และมีจำนวนนักเรียน 1,480 คน

 • พ.ศ. 2530 ได้อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง นายยรรยง โอภากุล เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน) ในปีนี้มีจำนวนครูอาจารย์ทั้งสิ้น 89 คน และมีจำนวนนักเรียน 1,495 คน

 • พ.ศ. 2531 ได้รับยกย่องให้เป็นสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่นระดับกลุ่มสถานศึกษา ภาคกลาง เขต 1, 5 และ กทม. จากกรมอาชีวศึกษา ในปีนี้มีจำนวนครูอาจารย์ทั้งสิ้น 95 คน และมีจำนวนนักเรียน 1,508 คน

 • พ.ศ. 2532 เปิดสาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมหลักสูตร2 ปี รับนักเรียน ที่สำเร็จระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์, สาขาวิชาช่างเชื่อมและช่างกลโรงงานเข้ามาเรียน ในปีนี้มีจำนวนครูอาจารย์ทั้งสิ้น 98 คน และมีจำนวนนักเรียน 1,557 คน

 • พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลัง และลงมือดำเนินการก่อสร้าง

 • พ.ศ. 2534 เปิดใช้อาคารเรียน 4 ชั้น

 • พ.ศ. 2535 เปิดสอนระดับ ปวส. เพิ่มอีก 3 สาขาวิชา ช่าง หลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาช่างก่อสร้าง รับผู้ที่มีพื้นความรู้ ปวช.ช่าง-ก่อสร้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รับผู้ที่มีพื้นความรู้ ปวช.ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ รับผู้ที่มีพื้นความรู้ ปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์

 • พ.ศ. 2536 เปิดสอนระดับปวส. เพิ่มอีก 2 สาขาวิชาช่างหลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิตรับผู้ที่มีพื้นความรู้ปวช.ช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ รับผู้ที่มีพื้นความรู้ปวช.ช่างเชื่อมโลหะ

 • พ.ศ. 2537 เปิดสอนระดับปวช. เพิ่มอีก 1 แผนกวิชาช่างหลักสูตร 3 ปี แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง ได้รับยกย่องให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นกรมอาชีวศึกษาประเภทช่างอุตสาหกรรม

 • พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น (แบบ กช.1200) ขนาด 20.00 x 50.00 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นโรงฝึกงานแผนกช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างยนต์ค่าก่อสร้าง 20,800,000 บาท

 • พ.ศ. 2539 ได้บ้านพักครูแบบแฟลต 14 หน่วย 1 หลัง

 • พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น (แบบ กช. - 1200) ขนาด 20.00 x 50.00 ตารางเมตร เพื่อ ใช้เป็นโรงฝึกงานแผนกช่างก่อสร้าง ห้องสมุด และแผนกเทคนิคพื้นฐาน ค่าก่อสร้าง 19,570,000 บาท ในปีนี้มีจำนวนครูอาจารย์ทั้งสิ้น 107 คน และมีจำนวนนักเรียนนักศึกษา 4,164 คน ปีการศึกษา 2541 ทางรัฐบาลได้มีนโยบายให้ลดการรับนักเรียนนักศึกษาจาก ปวช. 1 จำนวน 3 ห้อง เหลือเพียง 2 ห้อง ต่อแผนกวิชาช่าง

 • พ.ศ. 2542 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเข้าเครื่องจักรเงินงบประมาณ 309,200 บาท
  - ปรับปรุงระบบประปาแบบหอถังสูงจุน้ำ 20 ลูกบาศก์ เมตร เงินงบประมาณ 1,426,752 บาท
  - นายศิริ โพธินาม เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2547)
  - จัดทำท่อระบายน้ำ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 450 เมตร ด้วยเงินกู้ยืมมิยาซาวา ค่าก่อสร้าง 978,000 บาท
  - ในปีนี้มีจำนวนครูอาจารย์ทั้งสิ้น 103 คน และมีจำนวนนักเรียน นักศึกษา 4,054 คน

 • พ.ศ. 2543 - ปรับปรุงพื้นที่ 1. ขยายพื้นที่บริเวณประกอบกิจกรรมหน้าเสาธง 2. ทำถนนเทพื้น ค.ส.ล. ระหว่างอาคารแผนกช่างยนต์ ช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ - การก่อสร้าง 1. สร้างฐานองค์พระวิษณุกรรม และทำการย้ายองค์ท่านเมื่อวันพฤหัสบดี 29 กรกฎาคม 2543 2. บ้านพักภารโรง 5 ห้อง จำนวน 1 หลัง 3. บ้านพักครูแบบ 7 - 8 จำนวน 1 หลัง โครงการฝึกปฏิบัติของนักเรียนนักศึกษา 3,722 คน ในปีนี้มีจำนวนครูอาจารย์ทั้งสิ้น 102 คนและมีจำนวนนักเรียนนักศึกษา 3,722 คน

 • พ.ศ. 2544 - ในปีการศึกษา 2544 มีจำนวนครูอาจารย์ทั้งสิ้น 103 คน และมีจำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 3,428 คน มีโครงการที่ได้ปรับปรุง 1. จัดทำโครงการสแลนด์บริเวณหน้าเสาธงเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา พร้อมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนและสถานที่เล่นกีฬาเพื่ออกกำลังกาย 2. จัดทำศูนย์อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาบริการนักเรียนนักศึกษา 3. จัดห้องศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวศึกษา 4. ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาผ่านการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารงานด้วยระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002:1994 ทั้งระบบ 5. ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2544

 • พ.ศ. 2545 - ในปีการศึกษา 2545 มีจำนวนครู-อาจารย์ 97 คนและมีจำนวนนักเรียนนักศึกษา ระดับปวช. 2,308 คน ระดับ ปวส.830 คน รวมทั้งหมด 3,138 คน ปัจจุบันวิทยาลัยฯ มีเนื้อที่ 40 ไร่ 33 ตารางวามีการปรับปรุงและพัฒนาวิทยาลัยฯ เพื่อรองรับการปฏิรูปการอาชีวศึกษาเข้าสู่สถาบันการอาชีวศึกษาตามกฎหมายใหม่ โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมอาชีวศึกษาได้รับการมอบหมายให้ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ซึ่งกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับวิทยาลัยฯ ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 12 วิทยาลัยฯ โดยมีสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5 ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีเป็นการชั่วคราว เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นอกเหนือจากนั้นวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรียังได้ปรับปรุง และพัฒนาเพื่อสร้างศักยภาพให้กับนักศึกษาโดยการจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมต่อ Internet สำหรับให้บริการกับนักศึกษาด้านข่าวสารข้อมูลการอาชีพที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ โดยการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ร่วมกับบริษัทโรงงานน้ำตาลมิตรผล ระดับปวช.สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง (โรงงานน้ำตาล) จำนวน 1 ห้องเรียน (34 คน) เพื่อปรับวุฒิจาก ม.3 เป็นวุฒิ ปวช. ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติโดยได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำโครงหลังคาสแลนด์ทางเดินจาก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบึงฉวากไปยังบ่อจระเข้มีความยาว 140 เมตร กว้าง 10 เมตร สูง 5.50 เมตรได้รับเงินอุดหนุน จำนวน 1,501,763 บาท ได้รับมอบหมายให้จัดทำชะลอมยักษ์สัญลักษณ์ของศูนย์ของดีเมืองสุพรรณบุรี ได้รับงบประมาณค่าวัสดุจากจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน 1.5 แสนบาท จัดทำรถพ่วงบริการนักท่องเที่ยวบริเวณบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 2 ขบวน

 • พ.ศ. 2546 เปิดสอนระดับ ปวส. เพิ่มอีก 2 สาขาวิชาหลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาเทคโนโลยีโรงสี

 • พ.ศ. 2547 นายพรชัย ศิริกาญจนไพศาล เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี มีครู-อาจารย์ทั้งสิ้น 113 คน และมีนักศึกษา 2,687 คน

 • พ.ศ. 2548 ในปีการศึกษา 2548 มีจำนวนครู-อาจารย์ทั้งสิ้น 112 คน และมีจำนวนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. 2,028 คน ระดับ ปวส. 970 คน รวมทั้งหมด 2,998 คน

 • พ.ศ. 2549 ในปีการศึกษา 2549 มีจำนวนครู-อาจารย์ทั้งสิ้น 115 คน และมีจำนวนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. 2,093 คน ระดับ ปวส. 1,163 คน รวมทั้งหมด 3,256 คน

 • พ.ศ. 2550 ในปีการศึกษา 2550 มีจำนวนครู-อาจารย์ทั้งสิ้น 120 คน และมีจำนวนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. 2,063 คน ระดับ ปวส. 1,044 คน รวมทั้งหมด 3,107 คน

 • พ.ศ. 2551 ในปีการศึกษา 2551 มีจำนวนครู-อาจารย์ทั้งสิ้น 122 คน และมีจำนวนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. 1,989 คน ระดับ ปวส. 920 คน รวมทั้งหมด 2,909 คน

 • พ.ศ. 2553 นายพิสิทธิ์ พัฒนาอนุสรณ์ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 • พ.ศ. 2553 จัดสร้างอาคารเอนกประสงค์ ฉลองครบรอบ 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี บริเวณหน้าเสาธง บริเวณหน้าแผนกช่างก่อสร้าง และบริเวณระหว่างแผนกช่างก่อสร้างกับแผนกช่างยนต์ มีจำนวนครู-อาจารย์ทั้งสิ้น 120 คน และมีจำนวนนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. 1,906 คน ระดับปวส. 903 คน รวมทั้งหมด 2,809 คน (ข้อมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2553)

 • พ.ศ. 2554 จัดสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา

 • พ.ศ. 2555 บูรณะโบสถ์วัดช่องลม มีโครงการปรับปรุงรั้วรอบวิทยาลัย และสนามฟุตบอล รวมทั้งราดยางถนนภายในวิทยาลัย ปรับปรุงหลังคาหน้าอาคารอำนวยการ และห้องแนะแนว
 • พ.ศ. 2556 นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2556 – 2561) มีจำนวนครู-อาจารย์ทั้งสิ้น 120 คน และมีจำนวนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. 1,959 คน ระดับ ปวส. 949 คน รวมทั้งหมด 2,908 คน
 • พ.ศ. 2557 มีจำนวนครู-อาจารย์ทั้งสิ้น 113 คน และมีจำนวนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. 1,973 คน ระดับ ปวส. 1,093 คน ปริญญาตรี 15 คน รวมทั้งหมด 3,081 คน
 • พ.ศ. 2558 มีจำนวนครู-อาจารย์ทั้งสิ้น 127 คน และมีจำนวนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. 1,836 คน ระดับ ปวส. 1,238 คน ปริญญาตรี 33 คน รวมทั้งหมด 3,107 คน
 • พ.ศ. 2559 มีจำนวนครู-อาจารย์ทั้งสิ้น 132 คน และมีจำนวนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. 1,906 คน ระดับ ปวส. 1,181 คน ปริญญาตรี 39 คน รวมทั้งหมด 3,126 คน
 • พ.ศ. 2560 มีจำนวนครู-อาจารย์ทั้งสิ้น 136 คน และมีจำนวนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. 2,267 คน ระดับ ปวส. 1,260 คน ปริญญาตรี 29 คน รวมทั้งหมด 3,556 คน
 • พ.ศ. 2561 มีจำนวนครู-อาจารย์ทั้งสิ้น 140 คน และมีจำนวนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. 2,320 คน ระดับ ปวส. 1,302 คน ปริญญาตรี 35 คน รวมทั้งหมด 3,657 คน
 • พ.ศ. 2561 นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน) มีจำนวนครู-อาจารย์ทั้งสิ้น 140 คน และมีจำนวนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. 2,320 คน ระดับ ปวส. 1,302 คน ปริญญาตรี 35 คน รวมทั้งหมด 3,657 คน