จิตวิทยา

สรุปแนวคิดหลักในการทำความเข้าใจมนุษย์ และพฤติกรรมของมนุษย์ ตามแนวคิดของกลุ่มจิตวิเคราะห์

1. ระดับของจิตใจ (Level of the mind) แแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

ได้แก่ 1) จิตสำนึก (Conscious)

         2) จิตกึ่งสำนึก (Subconscious)

         3) จิตใต้สำนึก (Unconscious)

2. โครงสร้างจิตใจ (Structure of mind) พลังจิตแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

คือ 1) อิด (Id)

     2) อีโก้ (Ego)

     3) ซูเปอร์อีโก้ (Superego)

3.สัญชาตญาณ (Instinct) มนุษย์มีสัญชาตญาณพื้นฐานที่สำคัญ

คือ 1) สัญชาตญาณแห่งการมีชีวิต (Life Instincts)

     2) สัญชาตญาณแห่งความตาย (Death Instincts)