ธรรมะ 5G

   ในยุคที่สิ่งเร้ามากมายจากเทคโนโลยี ทำให้มนุษย์เกิดการส่งจิตออกนอกและบรรลุธรรมได้ยากกว่าสมัยก่อนมาก "อุปกิเลส" ที่นอนเนื่องในขันธสันดานถูกกระตุ้นให้ฟุ้งอยู่ตลอดเวลา ทำให้จิตที่เดิมแท้ใสบริสุทธิ์ ไม่สามารถแสดงผลออกมาได้ เมื่อเทียบแล้วโอกาสบรรลุของมนุษย์ "ยุค 5G" น้อยลงมาก เพราะจิตกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลา

    ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีลักษณะที่เรียกว่า "อากลิโก" คือไม่ขึ้นกับกาลเวลา เป็นจริงตลอดกาลไม่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย สิ่งที่ต่างคือวิธีการอธิบาย เนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทำให้โลกค้นพบสิ่งต่าง ๆ มากมาย มนุษย์ในยุคปัจจุบันเข้าใจวิทยาศาสตร์มากกว่าพุทธศาสตร์ ดังนั้นถ้าสามารถเชื่อมโยงการค้นพบเหล่านั้นมา อธิบายธรรมะเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น นับว่ามีประโยชน์ต่อพุทธศาสนาและผู้ปฏิบัติธรรม


    เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบลง มั่นใจได้ว่า ระดับ "ภูมิรู้ ภูมิธรรม" ของท่านผู้อ่านจะก้าวขึ้นไปในอีกระดับ พร้อมที่จะปฏิบัติเจริญสติวิปัสสนากรรมฐาน ด้วยการอธิบายแบบง่าย ๆ ที่เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ทำให้เข้าใจจิตได้อย่างลึกซึ้ง และการฝึกดูจิตสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว "สติปัฏฐานสี่" คือการฝึกดูกาย ดูใจ ดูจิต และดูธรรม ฐานดูจิตเป็นฐานที่ทำให้บรรลุปัญญาญาณได้อย่างรวดเร็ว เพียงแต่ต้องเข้าใจวิธีปฏิบัติ และเข้าใจลักษณะของจิต ซึ่งทั้งหมดได้อธิบายไว้ในหนังสือ "ธรรมะ 5G" เล่มนี้แล้ว!

บทที่ 1 ส่งจิตออกนอก
บทที่ 2 จิตที่เป็นกลาง
บทที่ 3 สงครามหกทัพ
บทที่ 4 เกราะแห่งศีล
บทที่ 5 รัก โลภ โกรธ หลง
บทที่ 6 ตัวกู ของกู
บทที่ 7 กรณีศึกษา