ความจริงใจ Sincere

ความจริงใจ คือ การไม่หลอกลวง การให้ความเป็นมิตร หวังดี ช่วยเหลือ เกื้อกูล อนุเคราะห์ เวลาที่เพื่อนเดือดร้อน ไม่ว่าจะไม่มีทรัพย์ หรือ ไม่สบาย ก็ไม่ทิ้งเขา ดูแลช่วยเหลือ นี่เรียกว่า ความจริงใจที่มีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทอง 

 

ความจริงใจ มาจากภาษาบาลีว่า สจฺจ (สัจจะ) เป็นธรรมประการหนึ่งที่ส่งเสริม เกื้อหนุนให้กุศลธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นและเจริญขึ้น เพราะว่าบุคคลผู้ประกอบด้วยสัจจะ ย่อมเป็นผู้ที่จริงใจต่อการที่จะขัดเกลากิเลสของตนเอง ขณะใดที่กุศลจิตไม่เกิด แล้วเกิดระลึกขึ้นได้ว่า 'เราพึงเป็นผู้มีความจริงใจต่อการเจริญกุศล' ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้กุศลเกิดขึ้นได้

ฉะนั้น การที่จะละอกุศลทั้งหลายได้ ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความจริงใจพร้อมด้วยสติ และสัมปชัญญะ ที่ระลึกรู้ลักษณะของอกุศลในขณะนั้น แล้วละ ... ซึ่งจะเป็นเหตุทำให้กุศลเจริญขึ้นได้

สัจจะ ซึ่งเป็นความจริงใจ ต่อการที่จะขัดเกลากิเลสนั้น เป็นบารมี (ธรรมที่ทำให้ถึงฝั่งแห่งพระนิพพาน) ประการหนึ่ง ตามความเป็นจริงแล้วจะเห็นได้ว่า ถ้าไม่มีความจริงใจต่อการที่จะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลย สิ่งนั้นก็จะสำเร็จไม่ได้ แม้แต่ในเรื่องของกุศลทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน ทั้งในเรื่องของทานการให้ การสละวัตถุสิ่งของเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น เรื่องของศีล ความประพฤติที่ดีงาม ทางกาย ทางวาจา ที่เป็นปกติในชีวิตประจำวัน การวิรัติ งดเว้น จากทุจริตประการต่างๆ เรื่องของภาวนา การอบรมความสงบของจิตและการอบรมเจริญปัญญาก็จะต้องเป็นผู้ที่มีสัจจะ มีความจริงใจ มีความไม่คลาดเคลื่อนต่อการเจริญกุศลทุกๆ ขั้น ทุกๆ ประการ กุศลประการนั้นๆ จึงจะเกิดขึ้นและเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนั้น ก็เป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสของตนเอง