ความบริสุทธิ์ใจ Purity

ความบริสุทธิ์ (ใจ) คือค่ากลางที่เป็นจริงเดิมแท้แห่งตนตนของเรา ที่มีต่อคนทุกคน โดยอยู่เหนือเหตุการณ์หรือสถานะการ สภาพแวดล้อม หรือ บริบท ที่มากระทบต่อ กายใจ อารมณ์ ความรู้สึก และแสดงออก โดย การ ทำ พูด คิด และจิตใจ ที่เป็นความเดิมแท้จริงดังจิตตนแล้วไซร์