ความกล้าหาญ Courage

 

ความกล้าหาญ (อังกฤษ: courage; bravery; intripidity) รวมทั้ง ความทรหดอดทน (fortitude) หรือ เจตจำนง (will) คือความสามารถในการเผชิญหน้ากับความกลัว ความเจ็บปวด อันตราย การเสี่ยงภัย ความไม่แน่นอน การข่มขู่ 'ความกล้าหาญภายนอก' คือความกล้าหาญหรือความอดทนเมื่อต้องพบกับความเจ็บปวดทางกาย ความลำบาก ความตาย การคุกคามเอาชีวิต 'ความกล้าหาญภายใน' คือความสามารถในการทำงานหรือกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องเป็นธรรม ถึงแม้ว่าจะต้องพบกับการคัดค้านอย่างกว้างขวาง ถึงแม้ว่าจะต้องพบกับความอับอาย เรื่องอื้อฉาว และการบั่นทอนกำลังใจ

ความกล้า

         หมายถึง การแสดงความสุขความสามารถที่จะกระทำหรือแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา ท่ามกลางที่ชุมชนที่ประชุมที่มีคนอยู่จำนวนมาก ๆ โดยที่แสดงออกมานั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ดี สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ และคนในสังคมยอมรับ

           การแสดงความกล้า ผู้กระทำจะมีความมั่นใจในตนเอง ไม่วิตกกังวล ไม่ขลาดกลัว เมื่อแสดงความสามารถออกมาปรากฏให้ผู้อื่นเห็นความความสามารถหรือมีแววก็จะส่งเสริมให้กระทำสิ่งนั้นให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปซึ่งจะต่างจากคนที่ขลาดกลัว หรือต่างจากคนที่ชอบปกปิดไม่แสดง ความสามารถนั้น ๆ ให้ผู้อื่นพบเห็น

             ความกล้าหาญ   หมายถึง การแสดงความกล้า ความสามารถของตนเองออกมา เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแม้ในสิ่งนั้นจะต้องเสียสละแม้เลือดเนื้อ ชีวิต ดังเช่น ทหารที่ออกปฏิบัติหน้าที่เป็นรั้วของชาติ ปกป้องผืนแผ่นดินไทย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างตามชายแดนไทย หรือทำหน้าที่ออกรบ เพื่อป้องการรุกรานของฝ่ายศัตรู

           ประโยชน์ของการมีคุณธรรมด้านความกล้า ความกล้าหาญ จะทำให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นใจในการกระทำสิ่งต่าง ๆ ออกมาบุคคลนั้นจะเป็นผู้มีคุณค่า มีผลงานความสามารถ และจะเป็นที่ต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาล และเอกชน ส่วนผู้ที่ขาดความกล้า ความกล้าหาญ จะเป็นที่ขลาดกลัว มีความอาย ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองชอบอยู่อย่างเงียบและเก็บตัว

             ความกล้าแสดงออก  หมายถึง การมีความกล้าหาญที่แสดงตน แสดงความสามารถที่จะเข้ากิจกรรมต่าง ๆ ให้ปรากฏแก่ที่ประชุมหรือต่อหน้าคนจำนวนมาก ๆ และปรากฏตัวแสดงความสามารถนั้น จะต้องมีความสามารถนั้น จะต้องมีความเชื่อมั่นใจตนเอง ไม่เคอะเขิน วิตกกังวลหรือขลาดกลัว

            ความกล้าแสดงออก เป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงความสามารถเพราะคนเราทุกคน เมื่อมีความสามารถอะไรอยู่และไม่แสดงความสามารถนั้นออกมา ให้ผู้อื่นรับรู้ คุณความดีนั้นก็ไม่ปรากฏ และยังไม่มีคุณค่าความสำคัญไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่นดังสำนวนที่ว่า “คมในฝัก” หรือ “เสือซ่อนเล็บ” หรือภาษิตของฝรั่งที่ว่า “อย่าซ่อนอยู่ในเข่ง จงเผยตัวออกมา” หมายถึง เมื่อมีความสามารถอะไรจงแสดงความสามารถนั้นออกมา อย่าปกปิดซ่อนเร้นหรือเก็บไว้ด้วยความเขินอายไม่กล้าแสดงออกมา

         ความกล้าแสดงออกมีความสำคัญและประโยชน์ดังนี้

               ความกล้าแสดงออกสร้างความเชื่อมั่นให้กับเรา การได้ฝึกบ่อย ๆ ทำให้มีความเชื่อมั่นให้กับเรา การได้ฝึกบ่อย ๆ ทำให้มีความเชื่อหมั่น มั่นใจในตัวเองและเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้แสดงความสามารถเด่น ๆ ของตนออกมาให้ปรากฏแก่สายตาผู้อื่น ความกล้าแสดงออกเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงาน ทำกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้ผู้อื่นนั้นได้พัฒนาตนเองเป็นนักพูด นักแสดงเป็นผู้นำและเป็นผู้ร่วมงานทีดีและเก่ง

               แนวปฏิบัติตนให้เป็นผู้กล้าแสดงออกมีดังนี้

 1. ฝึกใจกล้าให้จิตใจกล้ากระทำกิจกรรมต่าง ๆ กล้าคือ กล้าทำ กล้าแสดง ในสิ่งที่ดีสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์
 2. หมั่นฝึกประเมินผลในการแสดงออกของตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถของตน
 3. มีการเตรียมตัว และการฝึกซ้อมล่วงหน้า เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ตนเอง
 4. ฝึกพัฒนาบุคลิกภาพของตนเสมอทั้งการยืน การเดิน การนั่งการแต่งกาย การพูด เพื่อจะได้ไม่วิตกกังวลเมื่อมีผู้โห่ฮา ท้วงติง
 1. ฝึกเป็นผู้มีอารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริง และขอบสบตา ประสานตากับผู้ฟังที่ประชุม

            ความกล้าตัดสินใจและรับผิดชอบ หมายถึง การมีความกล้า มีความกระตือรือร้นในการตัดสินใจ โดยรู้จักพิจารณาไตร่ตรองสิ่งต่าง ๆ แล้วตัดสินใจที่จะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด พร้อมกับความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำสิ่งนั้น

              โดยปกติคนไทยส่วนใหญ่ขาดทักษะด้านการคิด ทำอะไรมักไม่ค่อยคิดประกอบอาชัพอะไร หรือ ทำอะไรก็ทำไปตามแนวทางอย่างที่กระทำนั้นทั้งที่หน้าจะคิดทำสิ่งใหม่ ๆ หรือพัฒนาสิ่งที่เคยทำนั้นให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่จึงไม่พัฒนาเท่าที่ควร

                การเป็นคนรู้จักตัดสินใจและกล้าตัดสินใจจะต้องฝึกหัดไว้ตั้งแต่วัยเด็กและวัยเรียน เริ่มต้นพิจารณาตัดสินใจในการเลือกสิ่งต่าง ๆ โดยสามารถบอกเหตุผล ข้อดีของสิ่งที่เลือก ข้อจำกัดของสิ่งที่ไม่เลือกได้ การฝึกตั้งแต่วัยเด็กจะทำให้เกิดความชำนาญ คนที่ไม่ฝึกตัดสินใจจะเป็นคนที่ไม่มีความคิด ขาดความเชื่อมั่นไม่กล้าตักสินใจ มักจะทำให้พลาดโอกาสและเสียโอกาส

ที่ควรจะได้รับ หลังจากได้ศึกษาติดตามข้อมูลนั้น ๆ เป็นอย่างดีก็ควรได้ตัดสิงใจ การกล้าตัดสินใจจะทำให้กิจกรรมงานของตนได้พัฒนาก้าวหน้าได้ ในขณะเดียวกันที่ฝึกการกล้าตัดสินใจก็ต้องฝึกให้มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ การกระทำนั้นด้วย เพราะการไม่มีความรับผิดชอบ จะทำให้ขาดความเชื่อมั่นและขาดความไว้วางใจจากผู้อื่นได้

                ความปฏิเสธต่อหนทางชั่ว หมายถึง การใช้ความกล้าในทางที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตตนเอง โดยนำมาปฏิบัติ กล้าปฏิเสธต่อหนทางชั่ว ทั้งปวง ไม่ยอมหันไปสู่ทางแห่งความชั่ว ชีวิตนักเรียนทุกคนต่างดำเนินไปสู่เป้าหมาย ทุกคนต่างมีเป้าหมายที่ดี คือต้องการให้ตนเองได้รับการศึกษาสูง ๆ ประกอบอาชีพดี ๆ ซื่อสัตย์สุจริต สังคมยกย่อง มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี และมีความกล้าปฏิเสธต่อหนทางชั่วเท่านั้นที่จะมีโอกาสถึงจุดมุ่งหมายของชีวิต

           ความกล้าในการแก้ไขสิ่งผิด   หมายถึงความกล้าในการที่จะแก้ไขสิ่งที่คนส่วนใหญ่ในสังคมปฏิบัติสืบต่อกันมา   ทั้งที่การปฏิบัติเช่นนั้น   เป็นสิ่งไม่ถูกต้อง  เช่นการจัดประเพณีต่างๆ  ที่มีการเลี้ยงดูกันอย่างเอกิเกริกใหญ่โต   ยึดถือความมีหน้ามีตาในสังคม   นับเป็นค่านิยมที่ผิด   หรือการที่ยังเป็นเด็ก  เป็นนักเรียนแต่ดื่มสุรา หรือไปสูบบุหรี่

            ความกล้าแสดงความคิด   ด้วยการพูด  การเขียนให้ผู้อื่นได้รับรู้ในความคิด   โดยผ่านการพิจารณาไตร่ตรองอย่่างละเอียดรอบคอบว่าเป็นสิ่งดี   มีประโยชน์ต่อคนส่วนรวม   ไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน

                 การกล้าแสดงออกทางความคิดมีประโยชน์ต่อประเทศชาติดังนี้

        1.ทำให้ผู้อื่นยอมรับความรู้ความสามารถของตน

        2.การแสดงความคิดร่วมกันในการวิเคราะห์  อภิปรายเพื่อให้เกิดความคิดที่ดี

 1.  สังคม ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

                    แนวทางปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนเป็นมีความคิดมีดังนี้

 1. ต้องฝึกสร้างความเชื่อมั่นให้ตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าเขียน
 2. ต้องฝึกเป็นคนรักการอ่าน อ่านหนังสือมาก ๆ ฟังมาก ๆ
 3. ต้องฝึกแสดงความคิด และแลกเปลี่ยนความคิด
 4. ต้องฝึกคิดพิจารณาและวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ
 5. ต้องฝึกให้มีจิตใจเข้มแข็ง มีความเชื่อมั่นในการแสดงความคิดโดยมีความเชื่อมั่นว่า

             “การได้กล้าแสดงความคิดเป็นประโยชน์ต่อสังคม และเป็นการเพิ่มคุณค่าแก่ตน”